الوسم: HAFEI

HYUNDAI COUPE Elantra Sonata Tiburon HAFEI SAIBAO وسادة الفرامل FMSI: 7329-D747 7329-D449 7329-D700 OEM: 58101-28A00 TRW: GDB3101 GDB3169 GDB7521 WVA: 21725 21726 21727، F449

HYUNDAI COUPE Elantra Sonata Tiburon HAFEI SAIBAO وسادة الفرامل FMSI: 7329-D747 7329-D449 7329-D700 OEM: 58101-28A00 TRW: GDB3101 GDB3169 GDB7521 WVA: 21725 21726 21727، F449

HYUNDAI COUPE Elantra Sonata Tiburon HAFEI SAIBAO وسادة الفرامل FMSI: 7329-D747 7329-D449 7329-D700 OEM: 58101-28A00…

 Posted in دواسات الفرامل Tagged ,
HYUNDAI COUPE Elantra Sonata Tiburon HAFEI SAIBAO وسادة الفرامل FMSI: 7329-D747 7329-D449 7329-D700 OEM: 58101-28A00 TRW: GDB3101 GDB3169 GDB7521 WVA: 21725 21726 21727، F700

HYUNDAI COUPE Elantra Sonata Tiburon HAFEI SAIBAO وسادة الفرامل FMSI: 7329-D747 7329-D449 7329-D700 OEM: 58101-28A00 TRW: GDB3101 GDB3169 GDB7521 WVA: 21725 21726 21727، F700

HYUNDAI COUPE Elantra Sonata Tiburon HAFEI SAIBAO وسادة الفرامل FMSI: 7329-D747 7329-D449 7329-D700 OEM: 58101-28A00…

 Posted in دواسات الفرامل Tagged ,
HYUNDAI COUPE Elantra Sonata Tiburon HAFEI SAIBAO وسادة الفرامل FMSI: 7329-D747 7329-D449 7329-D700 OEM: 58101-28A00 TRW: GDB3101 GDB3169 GDB7521 WVA: 21725 21726 21727، F747

HYUNDAI COUPE Elantra Sonata Tiburon HAFEI SAIBAO وسادة الفرامل FMSI: 7329-D747 7329-D449 7329-D700 OEM: 58101-28A00 TRW: GDB3101 GDB3169 GDB7521 WVA: 21725 21726 21727، F747

HYUNDAI COUPE Elantra Sonata Tiburon HAFEI SAIBAO وسادة الفرامل FMSI: 7329-D747 7329-D449 7329-D700 OEM: 58101-28A00…

 Posted in دواسات الفرامل Tagged ,
HAFEI SIGMA / SAIMA HONDA LEGEND IV MITSUBISHI COLT VI LANCER VII Estate Drum Brake shoes FMSI: 1528-S778 OEM: MR586855 MK6729 FN6729 FSB639 GS7358، OK-BS197

HAFEI SIGMA / SAIMA HONDA LEGEND IV MITSUBISHI COLT VI LANCER VII Estate Drum Brake shoes FMSI: 1528-S778 OEM: MR586855 MK6729 FN6729 FSB639 GS7358، OK-BS197

HAFEI SIGMA / SAIMA HONDA LEGEND IV MITSUBISHI COLT VI LANCER VII Estate Drum Brake…

 Posted in أحذية الفرامل Tagged , , ,